דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תפריט נגישות
תפריט שפות
רכבת ישראל
  • מטיילים עם הרכבת

טופס הרשמה


לתשומת ליבך:
אין בבקשה זו בכדי להוות הצעה או הזמנה או מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים ותנאי חוק חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 והתקנות שהותקנו על פיו. כמו כן אין לראות בבקשה משום התקשרות ו/או חוזה מסוג כלשהו, והיא לידיעה כללית בלבד.  

זאת ועוד ; אין באמור בבקשה בכדי לחייב את הרכבת לנהל מו"מ עם מי מהפונים או להתקשר עם מי מהפונים או לערוך מכרז או פניה לקבלת הצעות, או כל הליך אחר לצורך פיתוח הטכנולוגיה המוצעת, מטרתה הינה קבלת מידע בלבד, לצורך בחינת שיתוף פעולה עתידי בהתאם לשיקול דעתה של הרכבת ויראו את המידע שנמסר במסגרתה כמידע שנמסר מרצונו החופשי של הפונה. מובהר בזאת, כי הרכבת לא תהא אחראית, לא תחוב ולא תישא בשום עלות ו/או הוצאה שתיגרם לפונה עקב ו/או כתוצאה מפנייתו במסגרת בקשה זו.

הרשמה
תיאור המיזם: תאר את הטכנולוגיה באופן מקיף - מדוע הטכנולוגיה חדשנית, כיצד הטכנולוגיה פועלת בהשוואה לטכנולוגיות קיימות ועל איזה צרכים היא נותנת מענה. פרט בנוגע לשלב הפיתוח וזמן מוערך להשלמת אבטיפוס
תיאור משפטי: האם ניתן להוכיח כי הרעיון חדשני? תאר את המסמכים היכולים להוכיח בעלות קניינית על המוצר
תיאור העסק: תאר את פרטי החברה (שם, כתובת, אתר אינטרנט, שנת הקמה), בעלי המניות, הון וניסיון רלבנטי
תיאור צוות המפתחים: תאר את צוות המפתחים, לרבות פרטים בנוגע לניסיון קודם והשכלה
פרטים אישיים:
*שם
 
*תפקיד
 
*חברה
 
*טלפון
   
דואר אלקטרוני
 
 
תפריט פעולות